§1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem jest Centrum Ogrodnicze „AGAWA” Psarskie, ul. Sikorskiego 66, 63-100 Śrem prowadzonym przez firmę PHU Waldemar Filipiak, zarejestrowana w CIDG w Środzie Wlkp., o numerze NIP: 7861236618

1.2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Karty Rabatowej Centrum Ogrodniczego „AGAWA”, zwanej dalej Kartą. Przepisy niniejszego regulaminu określone są przez Organizatora.

1.3. Program prowadzony jest bezterminowo lub do jego zakończenia przez Organizatora.

1.4. Przystępując do Programu, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

1.5. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Sklepie oraz na stronie internetowej http://centrum-agawa.pl.

1.6. Karta Rabatowa stanowi własność Organizatora i może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin.

§2. Warunki korzystania z Karty Rabatowej

2.1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Karty Rabatowej przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego.

2.2. Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje następujące dane osobowe: pesel, imię i nazwisko, data imienin, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.

2.3. Kasjer w Sklepie przyjmujący Formularz Rejestracyjny jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym z danymi w dokumencie tożsamości osoby przystępującej do Programu. Osoba przystępująca do Programu ma prawo odmówić okazania dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez osobę przystępującą do Programu, kasjer w Sklepie ma prawo odmówić przyjęcia Formularza Rejestracyjnego, a tym samym osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie nie przystępuje do Programu i nie staje się jego Uczestnikiem.

2.4. Poprzez podpisanie Formularza Rejestracyjnego osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu. 

2.5. Po złożeniu przez osobę przystępującą do Programu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym i przekazaniu Formularza Rejestracyjnego kasjerowi w Sklepie, Uczestnikowi Programu wydawana jest Karta.

2.6. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony lub podpisany przez osobę przystępującą do Programu, a Karta została już wydana takiej osobie, Organizator ma prawo do zablokowania Karty do czasu dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego, a w razie jego nie dostarczenia w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora lub Sklep, do unieważnienia Karty, unieważnienia Punktów zebranych na Koncie Uczestnika oraz wykluczenia Uczestnika z Programu.

§3. Dane osobowe Uczestników

3.1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności.

3.2. Podpisując Formularz Rejestracyjny oraz przekazując wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny kasjerowi w Sklepie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatora, w celach realizacji Programu oraz innych programów lojalnościowych organizowanych przez Organizatora oraz w celach reklamowych i marketingowych.

3.3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

3.4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli Centrum Ogrodnicze AGAWA Psarskie, ul. Sikorskiego 66, 63-100 Śrem z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, os. Jagiellońskie 15/17.

3.5.  Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu. Osoba upoważniona w Sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika, na podstawie ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika.

3.6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie. 

3.7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

3.8.  Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz 1422, z późn. zm).

3.9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub w Sklepie.

3.10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub w Sklepie, jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie. 

§4. Karty, udzielanie rabatów w ramach programu

4.1. Karta wydana Uczestnikowi Programu służy do identyfikacji Uczestnika Programu oraz przyznawania rabatu.

4.2. Karta jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.

4.3. Karta może być używana wyłącznie w sklepie Organizatora.

4.4. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.

4.5. Karta może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty w przypadku korzystania z Karty przez osobę trzecią, nie będącą Uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.

4.6. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

4.7. Warunkiem naliczenia rabatu jest wręczenie Karty sprzedawcy przed dokonaniem płatności za zakupy. W przypadku nie okazania karty przy kasie, rabaty nie będą naliczane.

4.8. Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.

4.9. Rabat z Karty nie sumuje się z innymi promocjami.

4.10. Centrum Ogrodnicze „AGAWA” zastrzega sobie prawo wyłączenia wybranych tytułów z udzielania rabatu na podstawie Karty.

4.11. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty.

§ 5. Uszkodzenie, zagubienie, kradzież lub zniszczenie Karty

5.1. W wypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub  kradzieży Karty, Uczestnik powinien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep, w którym Karta została wydana. Sklep wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie Karty.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Karty.

5.3. Po dokonaniu przez Uczestnika powiadomienia o fakcie wskazanym w pkt 1 wyżej, wraz z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty, poprzednia Karta zostanie zablokowana i unieważniona, a Organizator wystawi duplikat Karty.

5.4. W przypadku wystawienia duplikatu Karty, rabaty przypisane dotychczas na Koncie Uczestnika zostaną zapisane na duplikacie Karty. W okresie oczekiwania na duplikat Karty, rabaty nie są naliczane. Duplikat Karty powinien być wysłany na adres Uczestnika podany w Formularzu Rejestracyjnym w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Uczestnika utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty. Decyzja o odpłatności za wydanie duplikatu pozostaje w gestii Sklepu.  

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zbadania zasadności wymiany Karty np. w przypadku częstych jej wymian.

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty przez Uczestników, w tym jej używaniem w sposób sprzeczny z Regulaminem, zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem.

5.7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty lub unieważnieniem rabatów na Koncie Uczestnika w ramach Programu, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.

5.8. Karta może także zostać zablokowana i unieważniona, a Uczestnik wykluczony z Programu także w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym

§ 6. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

6.1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Organizatora http://centrum-agawa.pl/.

6.2.  W celu zabezpieczenia praw i interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie zadawanie pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu po stronie Organizatora, które to pytania mają na celu identyfikację Uczestnika podczas rozmowy. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji osobie kontaktującej się telefonicznie z Organizatorem, jako osobie nie będącej Uczestnikiem.

6.3. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu.

6.4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu zawierających zmiany w Sklepie lub na Stronie Internetowej http://centrum-agawa.pl/.

7.2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej, na Stronie Internetowej http://centrum-agawa.pl/ oraz w Sklepie.

7.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres Organizatora lub za pośrednictwem Sklepu na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Sklep.

7.4. Program rozpoczyna się od dnia 15 marca 2017r. i wprowadza się go na czas nieokreślony.

7.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2017r.

Cookies