program lojalnosciowy logo

Drogi Kliencie!

Przyłącz się do grona Uczestników naszego programu lojalnościowego
- Punkty za zakupy,
- Wymiana punktów na atrakcyjne nagrody,
- Konkursy i inne przywileje dla posiadaczy karty.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu lojalnościowego! 


§1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Centrum Ogrodnicze „AGAWA” Psarskie, ul. Sikorskiego 66, 63-100 Śrem prowadzonym przez firmę PHU Waldemar Filipiak, zarejestrowana w CIDG w Środzie Wlkp., o numerze NIP: 7861236618

1.2. Program jest prowadzony w sklepie Organizatora.

1.3. Program prowadzony jest bezterminowo lub do jego zakończenia przez Organizatora.

1.4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. Przepisy niniejszego regulaminu określone są przez Organizatora.

1.5. Przystępując do Programu lojalnościowego, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

1.6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Sklepie oraz na stronie internetowej http://centrum-agawa.pl/.

1.7. Karta Lojalnościowa stanowi własność Organizatora i może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin.

§2. Definicje

2.1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepu, zorganizowany przez Organizatora.

2.2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wydana została Karta.

2.3. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu oraz zgodę na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu oraz zgodę na uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem. 

2.4. Karta – karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Organizatora, umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, z której może korzystać jedynie Uczestnik oraz gromadzenie punktów w Programie i naliczanie ich na Koncie Uczestnika. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

2.5. Kod Karty – kod EAN na Karcie Uczestnika Programu, którego odczytanie przez system informatyczny obsługujący Program powoduje przypisanie numeru Karty Uczestnika do jego transakcji w ramach Programu i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.

2.6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów w Sklepie.

2.7. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.

2.8. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.

2.9. Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych w Sklepie, która może zostać wydana Uczestnikowi w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.

§3. Warunki korzystania z karty lojalnościowej

3.1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

3.2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego.

3.3. Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje następujące dane osobowe: pesel, imię i nazwisko, data imienin, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.

3.4. Kasjer w Sklepie przyjmujący Formularz Rejestracyjny jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym z danymi w dokumencie tożsamości osoby przystępującej do Programu. Osoba przystępująca do Programu ma prawo odmówić okazania dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez osobę przystępującą do Programu, kasjer w Sklepie ma prawo odmówić przyjęcia Formularza Rejestracyjnego, a tym samym osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie nie przystępuje do Programu i nie staje się jego Uczestnikiem.

3.5. Poprzez podpisanie Formularza Rejestracyjnego osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu. 

3.6. Po złożeniu przez osobę przystępującą do Programu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym i przekazaniu Formularza Rejestracyjnego kasjerowi w Sklepie, Uczestnikowi Programu wydawana jest Karta.

3.7. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony lub podpisany przez osobę przystępującą do Programu, a Karta została już wydana takiej osobie, Organizator ma prawo do zablokowania Karty do czasu dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego, a w razie jego nie dostarczenia w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora lub Sklep, do unieważnienia Karty, unieważnienia Punktów zebranych na Koncie Uczestnika oraz wykluczenia Uczestnika z Programu.

§4. Dane osobowe Uczestników

4.1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności.

4.2. Podpisując Formularz Rejestracyjny oraz przekazując wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny kasjerowi w Sklepie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatora, w celach realizacji Programu oraz innych programów lojalnościowych organizowanych przez Organizatora oraz w celach reklamowych i marketingowych.

4.3.Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

4.4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli Centrum Ogrodnicze AGAWA Psarskie, ul. Sikorskiego 66, 63-100 Śrem z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, os. Jagiellońskie 15/17.

4.5.  Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu. Osoba upoważniona w Sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika, na podstawie ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika.

4.6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie. 

4.7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

4.8.  Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz 1422, z późn. zm).

4.9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub w Sklepie.

4.10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub w Sklepie, jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie. 

§5. Karty, zapisywanie transakcji w ramach programu, gromadzenie Punktów

5.1. Karta wydana Uczestnikowi Programu służy do identyfikacji Uczestnika Programu oraz rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie na Koncie Uczestnika.

5.2. Karta jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.

5.3. Karta może być używana wyłącznie w sklepie Organizatora.

5.4. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.

5.5. Karta może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty oraz Punktów zgromadzonych przez osobę trzecią korzystającą z Karty, nie będącą Uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.

5.6. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów w Sklepie Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5.7. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

5.8. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika u Kasjera w Sklepie.

5.9. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów dokonanych przez Uczestnika w Sklepie  zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde pełne 10 złotych wartości zakupu w Sklepie Uczestnik otrzymuje 1 punkt, który jest rejestrowany (naliczany) na Koncie Uczestnika.

5.10. Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest okazanie Karty przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy dokonane w Sklepie, sczytanie kodu z Karty Uczestnika i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program, na Koncie Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie okaże Karty kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy, Punkty nie zostaną naliczone.

5.11. Rejestracja transakcji zakupu towarów uprawniających do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili dokonania transakcji, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco.

5.12. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie, przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów lub usług dokonane w Sklepie.

5.13. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 6. Wymiana punktów na Nagrody rzeczowe

6.1. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe lub Vouchery.

6.2. Wymiany punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu na Koncie Uczestnika na Nagrody może dokonać tylko Uczestnik, któremu dana Karta została wydana. Pracownik Sklepu dokonujący wymiany punktów na Nagrodę może poprosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego danych osobowych, na podstawie dokumentu tożsamości Uczestnika ze zdjęciem, a w przypadku odmowy okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości, odmówić Uczestnikowi wymiany zgromadzanych przez niego Punktów na Nagrody.

6.3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w punkcie informacyjnym w Sklepie (plakaty, zdjęcia, informacja pisana) oraz na Stronie Internetowej http://centrum-agawa.pl/

6.4. Asortyment Nagród oferowanych w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danego towaru na rynku, istotna zmiana terminów dostaw, czy też wycofanie się danego dostawcy ze współpracy z Organizatorem. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.

6.5. W przypadku braku konkretnego produktu żądanego przez Uczestnika jako Nagroda w Programie z asortymentu Nagród oferowanych przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach Nagrody innym podobnym produktem, jednak nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach. Jednakże w takim wypadku Uczestnik nie jest zobowiązany do odbioru produktu zastępującego produkt żądany przez niego jako Nagroda i może dokonać wyboru innego dostępnego dla Organizatora produktu oferowanego jako Nagroda w Programie, zgodnie z warunkami Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku dysponowania przez Uczestnika odpowiednią ilością Punktów zarejestrowanych na Koncie Uczestnika albo nie dokonywać wymiany Punktów na Nagrodę przy zachowaniu zgromadzonych Punktów.

6.6. Wymiany punktów na Nagrody realizowane są w Centrum Ogrodniczym AGAWA. Nagrody dostępne w Sklepie w momencie zgłoszenia żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane natychmiast. Nagrody niedostępne w Sklepie w momencie zgłoszenia przez Uczestnika żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia w Sklepie ww. żądania przez Uczestnika odbioru Nagrody. W takim przypadku Uczestnik zgłosi się po odbiór Nagrody do Sklepu po otrzymaniu powiadomienia o dostępności Nagrody w Sklepie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia przez Uczestnika wskazanego wyżej żądania. Po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu, ani Sklep ani Organizator nie mają obowiązku wydania Uczestnikowi Nagrody wskazanej w jego żądaniu wskazanym wyżej, a w przypadku nie wydania Uczestnikowi tej Nagrody Punkty odpowiadające przedmiotowej Nagrodzie nie są odejmowane z Konta Uczestnika.

6.7. Podczas wydawania Nagrody Uczestnikowi Programu, kasjer w Sklepie odejmuje z Konta Uczestnika ilość punktów przyporządkowanych do odbieranej Nagrody.

6.8. Przy odbiorze Nagrody, Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody.

6.9. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej  przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji.  W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w  art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany  podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.

§ 7. Uszkodzenie, zagubienie, kradzież lub zniszczenie Karty

7.1. W wypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub  kradzieży Karty, Uczestnik powinien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep, w którym Karta została wydana. Sklep wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie Karty.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Karty, łącznie z wymianą punktów na Nagrody, w sytuacji, gdy Uczestnik nie powiadomił niezwłocznie Sklepu o zdarzeniu opisanym w pkt. 1. Organizator natomiast zabezpieczy zgromadzone na Koncie Uczestnika punkty po upływie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zgłoszenia faktu wskazanego w pkt 1 wyżej.

7.3. Po dokonaniu przez Uczestnika powiadomienia o fakcie wskazanym w pkt 1 wyżej, wraz z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty, poprzednia Karta zostanie zablokowana i unieważniona, a Organizator wystawi duplikat Karty.

7.4. W przypadku wystawienia duplikatu Karty, punkty zgromadzone dotychczas na Koncie Uczestnika zostaną zapisane na duplikacie Karty. W okresie oczekiwania na duplikat Karty, nowe punkty nie są naliczane. Duplikat Karty powinien być wysłany na adres Uczestnika podany w Formularzu Rejestracyjnym w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Uczestnika utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty. Decyzja o odpłatności za wydanie duplikatu pozostaje w gestii Sklepu.  

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zbadania zasadności wymiany Karty np. w przypadku częstych jej wymian.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty przez Uczestników, w tym jej używaniem w sposób sprzeczny z Regulaminem, zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem.

7.7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty lub unieważnieniem punktów zebranych na Koncie Uczestnika w ramach Programu, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.

7.8. Karta może także zostać zablokowana i unieważniona, a Uczestnik wykluczony z Programu także w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym

§ 8. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

8.1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Organizatora http://centrum-agawa.pl/.

8.2. W celu zabezpieczenia praw i interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie zadawanie pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu po stronie Organizatora, które to pytania mają na celu identyfikację Uczestnika podczas rozmowy. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji osobie kontaktującej się telefonicznie z Organizatorem, jako osobie nie będącej Uczestnikiem.

8.3. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty Nagród.

8.4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 9. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody 
w Programie

9.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji w Sklepie. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.

9.2. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklep Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

9.3. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklep Nagród rzeczowych bez wad. 
W przypadku Nagrody objętej gwarancją, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do towaru będącego Nagrodą w Programie.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu zawierających zmiany w Sklepie lub na Stronie Internetowej http://centrum-agawa.pl/.

10.2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli jego Karta jest nieaktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupów w Sklepie produktów za które naliczane są Punkty w Programie.

10.3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej, na Stronie Internetowej http://centrum-agawa.pl/ oraz w Sklepie.

10.4. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Vouchery powinni wymienić punkty na Nagrody lub Vouchery zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Vouchery w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Vouchery ulegają unieważnieniu.

  1. 5.Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres Organizatora lub za pośrednictwem Sklepu na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Sklep, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Vouchery powinien wymienić punkty na Nagrody lub Vouchery zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Vouchery w terminie 30 dni licząc od daty złożonego przez niego oświadczenia o rezygnacji. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Vouchery ulegają unieważnieniu.
  2. 6.Program rozpoczyna się od dnia 15 marca 2017r. i wprowadza się go na czas nieokreślony.
  3. 7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2017r.

Cookies